Obchodní podmínky firmy PRESSTEXTILE s.r.o.

dále jen „Obchodní podmínky“, platnost Obchodních podmínek od 1. 1. 2017

 

 1. Definice a rozsah Obchodních podmínek
  • Tyto Obchodní podmínky vydané firmou PRESSTEXTILE s.r.o. upravují v souladu s ustanoveními § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím firmou PRESSTEXTILE s.r.o., se sídlem na adrese Akátová 492/3, 46001, Liberec, IČ: 05644313, zapsanou v obchodním rejstříku, Spisová značka C 38693 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem a kupujícím. Obchodní podmínky se vztahují na veškeré dodávky materiálu a zboží firmou PRESSTEXTILE s.r.o. kupujícímu. Pokud není písemně ujednáno jinak, platí Obchodní podmínky pro všechny nabídky a dodávky firmy PRESSTEXTILE s.r.o. a objednávky kupujících.
  • Obchodní podmínky musí být přiloženy ke kupní smlouvě, resp. k potvrzení objednávky kupujícího firmou PRESSTEXTILE s.r.o., na jejímž základě kupní smlouva vzniká.
  • Zbožím a materiálem se pro účel těchto Obchodních podmínek rozumí jakýkoliv produkt nabízený firmou PRESSTEXTILE s.r.o. k prodeji.
 2. Nabídka, platnost a změny nabídky
  • Jakákoli nabídka firmy PRESSTEXTILE s.r.o. je až do objednání materiálu nebo zboží kupujícím považována za nezávaznou i v písemné nebo elektronické podobě a platí pouze po dobu uvedenou v nabídce. Dohody zástupců firmy PRESSTEXTILE s.r.o. a kupujícího nad rámec písemné nabídky mají platnost pouze tehdy, pokud s nimi firma PRESSTEXTILE s.r.o. vyjádří souhlas v písemné nebo elektronické podobě.
  • Firma PRESSTEXTILE s.r.o. si vyhrazuje vlastnické a autorské právo na veškeré podklady nabídek, zejména související technické výkresy, technické a bezpečnostní listy, uvedené parametry materiálů a výrobků nabízených firmou PRESSTEXTILE s.r.o., a tyto nesmí být bez souhlasu firmy PRESSTEXTILE s.r.o. poskytnuty třetí osobě. Veškeré podklady nabídek jsou závaz­né pouze tehdy, pakliže je to písemně sjednáno, popř. v okamžiku vzniku kupní smlouvy.
  • Firma PRESSTEXTILE s.r.o. si vyhrazuje právo na nepodstatné odchylky změny předmětu dodávky oproti nabídce, které svou povahou zásadně neovlivní předmět a kvalitu dodávky.
 3. Uzavření a změny smlouvy
  • Objednávka kupujícího v písemné nebo elektronické podobě je považována za návrh na uza­vření kupní smlouvy. Objednávka musí být kupujícím učiněna na základě konkrétní na­bídky firmy PRESSTEXTILE s.r.o. Objednávka musí obsahovat následující identifikační údaje: obchodní firmu, sídlo, IČO, DIČ, fakturační adresu, osobu odpovědnou za převzetí objednaného zboží, smluvené dodací podmínky, smluvený dodací termín, množství objednaného zboží, odkaz na konkrétní nabídku firmy PRESSTEXTILE s.r.o. Firma PRESSTEXTILE s.r.o. nenese odpovědnost za škodu vzniklou následkem uvedení nesprávných údajů v objednávce.
  • Kupní smlouva vzniká písemným potvrzením objednávky kupujícího firmou PRESSTEXTILE s.r.o. na základě nabídky firmy PRESSTEXTILE s.r.o. Kupní smlouva je uzavřena i tehdy, pokud firma PRESSTEXTILE s.r.o. potvrdí objednávku kupujícího učiněnou na základě nabídky, která již pozbyla platnosti. Potvrzení firmy PRESSTEXTILE s.r.o. o akceptaci objednávky může být kupujícímu zasláno poštou nebo v elektronické podobě. Obě tyto formy se považují za písemnou formu uzavření kupní smlouvy.
  • Kupní smlouvu je možné změnit pouze po dohodě obou stran, a to písemnou formou.
 4. Kupní cena, fakturace a platební podmínky
  • Kupní cena zahrnuje náklady na balení zboží včetně balícího materiálu, pakliže v nabídky firmy PRESSTEXTILE s.r.o. není uvedeno jinak. Kupní cena je platná vždy pouze pro konkrétní jednotlivou kupní smlouvu.
  • Kupní cena ve smlouvě i nabídce je uvedena bez daně z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je účtována samostatně na faktuře.
  • Firma PRESSTEXTILE s.r.o. vystaví kupujícímu fakturu, která bude plnit funkci účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, případně dle jiných právních předpisů.
  • Splatnost vystavené faktury se vždy řídí podmínkami dohodnutými v kupní smlouvě.
  • Kupující zaplatí firmě PRESSTEXTILE s.r.o. kupní cenu na základě vystavené faktury, a to na účet uvedený ve faktuře. Faktura může být kupujícímu zaslána poštou na fakturační adresu uvedenou v kupní smlouvě nebo v elektronické podobě na emailovou adresu uvedenou na objednávce. V případě sporu se má za to, že kupující obdržel fakturu do 4 pracovních dnů od jejího odeslání firmou PRESSTEXTILE s.r.o. kupujícímu.
 5. Pohledávky, prodlení s platbou a odstoupení od smlouvy
  • Firma PRESSTEXTILE s.r.o. je oprávněna započíst jakoukoliv svou pohledávku vůči kupujícímu proti jakékoliv pohledávce kupujícího vůči firmě PRESSTEXTILE s.r.o.­.
  • V případě prodlení s platbou ze strany kupujícího je firma PRESSTEXTILE s.r.o. oprávněna požadovat a kupující je povinen zaplatit úroky z prodlení, výše úroku z prodlení bude stanovena podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, v platném znění, nebo podle příslušné právní úpravy, která by v budoucnu nahradila výše zmíněné nařízení v dotčeném rozsahu. Výše uvedený úrok z prodlení uhradí kupující na účet firma PRESSTEXTILE s.r.o. do 14 dnů od doručení písemné výzvy. Nárok na úrok z prodlení nevylučuje nárok firma PRESSTEXTILE s.r.o. na náhradu škody.
  • Firma PRESSTEXTILE s.r.o. si vyhrazuje právo na pozastavení následných dodávek zboží kupujícímu, a to až do uhrazení všech jeho pohledávek za kupujícím, popř. právo odstoupit od smlouvy. Neplnění dodávek dle předcházející věty není porušením smlouvy a firma PRESSTEXTILE s.r.o. nenese odpovědnost za možné škody tím způsobené.
  • Nastanou-li po uzavření kupní smlouvy na straně kupujícího okolnosti, které prokazatelně snižují platebních schopnost kupujícího (podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení či jeho zahájení, prohlášení úpadku nebo konkursu, i), je firma PRESSTEXTILE s.r.o. oprávněna po kupujícím požadovat okamžitou úhradu celkové kupní ceny, popř. od smlouvy odstoupit.
  • Firma PRESSTEXTILE s.r.o. si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě prodlení kupujícího s odběrem zboží (v případě kupních smluv uzavřených s dodací podmínkou EXW nebo FCA de Incoterms 2010) delším než 1 měsíc.
  • Odstoupení firmy PRESSTEXTILE s.r.o. od kupní smlouvy nabývá účinnosti dnem doučení písemného oznámení o odstoupení kupujícímu. Vzniknou-li mezi stranami pochybnosti o dni doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, považuje se za den doručení třetí pracovní den po odeslání oznámení. V oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí být konkrétně uveden důvod odstoupení.
  • Odstoupením od kupní smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran z kupní smlouvy, s výjimkou práva na náhradu škody a ustanovení kupní smlouvy a těchto Obchodních podmínek, které se týkají volby práva, řešení sporů mezi stranami a úpravy práv a povinností stran pro případ ukončení kupní smlouvy.
 6. Termín dodání a jeho změna
  • Firma PRESSTEXTILE s.r.o. je oprávněna kupujícímu v případě závažných provozních důvodů změnit požadovaný dodací termín. Nový dodací termín uvede firma PRESSTEXTILE s.r.o. do potvrzení objednávky. Pokud kupující nesdělí písemně nebo elektronické podobě firmě PRESSTEXTILE s.r.o. svůj nesou­hlas s novým dodacím termínem do 4 pracovních dnů po obdržení potvrzení objednávky, má se za to, že příslušná změna termínu byla sjednána. V opačném případě nevzniká kupní smlouva. Pokud není firma PRESSTEXTILE s.r.o. schopna dodat zboží v potvrzeném dodacím termínu, je kupující oprávněn požadovat snížení kupní ceny, popř. v případě závažného prodlení odstoupit od kupní smlouvy.
 7. Dodací podmínky
  • Pro dodávky zboží kupujícímu na území České republiky i do zahraničí se používají výhradně dodací podmínky dle Inco­terms 2010 odsouhlasené potvrzením objednávky.
  • Pro dodací podmínky EXW a FCA dle Incoterms 2010 platí, že není-li písemně sjednáno jinak a kupující nepřevezme zboží do 2 týdnů od sjednaného termínu nebo od doručení informace firmou PRESSTEXTILE s.r.o., že zboží je připraveno k převzetí, přechází riziko vzniku škody na zboží na kupujícího marným uplynutím výše uvedené lhůty. Po uplynutí této lhůty je firma PRESSTEXTILE s.r.o. oprávněna odeslat zboží kupujícímu na jeho náklady a nebezpečí na adresu, která je uvedena v kupní smlouvě, popř. je oprávněna od kupní smlouvy odstoupit. Náklady spojené se skladováním zboží v případě prodlení kupujícího s pře­vzetím zboží nese kupující. V případě uskladnění zboží v prostorách firmy PRESSTEXTILE s.r.o. platí, že kupující uhradí firmě PRESSTEXTILE s.r.o. za uskladnění zboží cenu ve výši 5000,- Kč/měsíc. Firma PRESSTEXTILE s.r.o. vystaví na tuto cenu kupujícímu fakturu, kterou kupující uhradí firmě PRESSTEXTILE s.r.o. do 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.
 8. Přeprava zboží
  • Pro dodací podmínky EXW a FCA dle Incoterms 2010 platí, že přeprava musí být zabezpečena bezpečným přepravním prostředkem s krytou ložní plochou, která zajistí ochranu proti vlhkosti, dešti a přímému slunečnímu záření.
  • Zboží musí být přepravováno v originálních obalech, které jsou pro přepravu určeny.
  • Přepravní palety musí být na přepravním prostředku řádně zajištěny proti posunu a pádu.
  • Při uložení přepravních palet na dopravní prostředek musí být dodrženy pokyny firmy PRESSTEXTILE s.r.o. a vyloučeno uložení přepravních palet nebo obalů na sobě.
 9. Skladování zboží, manipulace se zbožím
  • Zboží musí být skladováno v suchých a krytých skladovacích prostorech, které zajistí ochranu proti vlhkosti, dešti a přímému slunečnímu záření a přístupu hlodavců.
  • Zboží musí být skladováno ve skladovacích prostorech s teplotou vyšší než 0°C.
  • Při skladování přepravních palet se zbožím a materiálem musí být dodrženy pokyny firmy PRESSTEXTILE s.r.o. a to zejména v množství uložení přepravních palet na sobě.
  • Při manipulaci se zbožím a materiálem musí být dodrženy pokyny firmy PRESSTEXTILE s.r.o. s ohledem na nebezpečí poškození výrobků. Obaly a palety slouží pouze pro bezpečnou přepravu a neslouží jako bezpečné obaly pro následnou manipulaci.
 10. Použití zboží
  • Zboží musí být použito výlučně k účelu, ke kterému je určeno.
  • Pokud kupující nespecifikuje v poptávce konkrétní provozní podmínky pro použití zboží a materiálu, je od­povědnost za použití zboží na kupujícím a má se za to, že kupující přizpůsobí procesní a provozní podmínky dodanému materiálu a zboží.
  • Vady zboží, odpovědnost za vady
  • Zachování sjednané kvality zboží je podmíněno dodržením podmínek uvedených ve čl. 8-10 Obchodních podmínek kupujícím, jakož i dodržováním všeobecně uznávaných standardů, které se vztahuji na dodávané zboží. Kupující je povinen zajistit, aby tyto pokyny dodržel i přepravce, v případě že zajišťuje dopravu kupující.
  • Pokud dodané zboží neodpovídá co do množství, jakosti, provedení nebo balení podmínkám stanoveným v kupní smlouvě, má se za to, že zboží vykazuje vady. Vady zboží je kupující povinen firmě PRESSTEXTILE s.r.o. hodnověrným způsobem prokázat.
 11. Záruka
  • Firma PRESSTEXTILE s.r.o. poskytuje záruku na jakost zboží a jeho použitelnost k danému účelu po dobu 1 roku od data převzetí zboží, tj. že předmět plnění bude po celou záruční dobu způsobilý pro použití k účelu ujednanému v kupní smlouvě.
  • Není-li v kupní smlouvě účel použití ujednán, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti obvyklé.
  • Záruka se nevztahuje na nedodržení pokynů uvedených ve čl. 8 až 10 Obchodních podmínek kupujícím, zejména pro případy:
  • Nedodržení všeobecně uznávaných standardů, které se vztahují na dodávané zboží
  • Poskytnutí nesprávné či neúplné specifikace procesních podmínek, které jsou nutné ke správné volbě zboží ze strany kupujícího
  • Nepřizpůsobení procesních a provozních podmínek při použití zboží kupujícím tak, aby odpovídaly sjednané kvalitě dodávaného zboží (zejména jeho materiálovému slože­ní).
 12. Reklamace
  • Kupující je povinen prohlédnout materiál a zboží bez zbytečného odkladu po přechodu nebezpečí škody na zboží nebo po jeho dodání do místa určení (dle dodacích podmínek Incoterms). Vady zjistitelné při prohlídce zboží je kupující povinen písemně nebo elektronicky oznámit firmě PRESSTEXTILE s.r.o. nejpozději do 1 týdne od doručení zboží. Firma PRESSTEXTILE s.r.o. nenese odpovědnost za později oznámené vady.
  • Firma PRESSTEXTILE s.r.o. sdělí kupujícímu do 3 pracovních dnů od obdržení oznámení kupujícího o zjištěných vadách návrh dalšího postupu řešení reklamace nebo reklamaci odmítne. Firma PRESSTEXTILE s.r.o. je oprávněna reklamaci odmítnout i po této lhůtě, pokud se prokáže jako neoprávněná.
  • Firma PRESSTEXTILE s.r.o. se zavazuje odstranit vady na zboží v přiměřené a oběma stranami od­souhlasené lhůtě, obvykle však nejdéle do 30 dnů od dne doručení reklamace. Pokud firma PRESSTEXTILE s.r.o. není schopna tento závazek splnit nebo ho nedodrží, je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy nebo požadovat přiměřené snížení kupní ceny.
  • Kupující je povinen uskladnit zboží, ohledně něhož uplatňuje vady, odděleně od ostatního zboží a nesmí s materiálem a se zbožím nakládat způsobem, který by mohl ztížit nebo znemožnit kontrolu reklamovaných vad firmou PRESSTEXTILE s.r.o. Firma PRESSTEXTILE s.r.o. je oprávněna vyslat ke kupujícímu pověřeného zaměstnance za účelem prověření reklamace a kupující je povinen těmto umožnit prohlídku zboží, u kterého uplatňuje vady.
  • Uzná-li firma PRESSTEXTILE s.r.o. reklamaci písemně jako oprávněnou, může kupující požadovat dodání chybějícího nebo vadného zboží nebo slevu z kupní ceny. Odstoupit od smlouvy může kupující pouze v tom případě, že dodáním vadného zboží byla kupní smlouva porušena podstatným způsobem. Právo odstoupit od smlouvy však nevzniká, pokud kupující není schopen vrátit zboží ve stavu, v jakém je obdržel. Při reklamaci zboží je kupující povinen vrátit zboží v originálních obalech firmy PRESSTEXTILE s.r.o. V případě dodání náhradního zboží nebo v případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy je kupující povinen vrátit firma PRESSTEXTILE s.r.o. zboží ve stavu, v jakém je obdržel. Kupující není oprávněn bez výslovného písemného souhlasu firmy PRESSTEXTILE s.r.o. zboží vrátit před skončením reklamačního řízení.
  • Poruší-li kupující svojí povinnost k včasné prohlídce zboží nebo k oznámení vad prodávajícímu dle těchto Obchodních podmínek, je firma PRESSTEXTILE s.r.o. oprávněna reklamaci odmítnout a práva kupujícího z odpovědnosti za vady v takovém případě nevznikají.
 13. Náhrada škody
  • Smluvní strana, která poruší kteroukoli povinnost vyplývající z kupní smlouvy, je povinna nahradit druhé smluvní straně škodu, kterou jí tímto svým porušením povinnosti způsobila.
  • Firma PRESSTEXTILE s.r.o. odpovídá za škodu pouze do výše částky rovnající se kupní ceně, s výjimkou škody způsobenou úmyslně.
  • Povinnost firmy PRESSTEXTILE s.r.o. hradit škody nevzniká, pakliže škoda byla způsobena jednáním kupujícího nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl kupující povinen. Firma PRESSTEXTILE s.r.o. také není povinna nahradit kupujícímu škodu, pokud prokáže, že škoda vznikla důsledkem působení okolnosti vylučující odpovědnost nebo důsledkem vyšší moci.
  • Pokud některá ze smluvních stran odstoupí od kupní smlouvy, zůstává právo na náhradu škody zachováno.
 14. Vyšší moc
  • Smluvní strany neodpovídají za jakékoli nesplnění povinnosti z kupní smlouvy s výjimkou povinnosti zaplatit kupní cenu, pokud toto nesplnění bylo způsobeno překážkou, která nastala nezávisle na jejich vůli, popř. jestliže nelze nebo není možné rozumně předpokládat, že bylo možno tuto překážku nebo její následky odvrátit nebo překonat, popř. že v době vzniku závazku tuto překážku nebylo možno reálně předvídat („Vyšší moc“). Odpovědnost za splnění závazku však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů.
  • Za Vyšší moc se pro účely této smlouvy, pokud splňují předpoklady uvedené v předcházejícím odstavci, považují zejména přírodní katastrofy, požáry, zemětřesení, sesuvy půdy, povodně, vichřice nebo jiné atmosférické poruchy a jevy značného rozsahu nebo války, povstání, vzpoury, občanské nepokoje nebo stávky nebo rozhodnutí nebo normativní akty orgánů veřejné moci, regulace, omezení, zákazy nebo jiné zásahy státu, orgánů státní správy nebo samosprávy nebo výbuchy nebo jiné poškození nebo poruchy příslušného výrobního zařízení.
  • Smluvní strana, která porušila, porušuje nebo předpokládá s ohledem na všechny známé skutečnosti, že poruší svojí povinnost z kupní smlouvy, a to v důsledku nastalé události Vyšší moci, je povinna neprodleně informovat o takovém porušení nebo události druhou smluvní stranu a vyvinout veškeré možné úsilí k odvrácení takové události nebo jejích následků a k jejich odstranění.
 15. Závěrečná ustanovení
  • Ujednání v kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto Obchodních podmínek. Usta­novení v kupní smlouvě a Obchodních podmínkách neřešená se řídí zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
  • Pokud vznikne mezi smluvními stranami ve vztahu ke kupní smlouvě, její aplikaci nebo výkladu spor, využijí smluvní strany veškerého úsilí a prostředků ke smírnému mimosoudnímu řešení.
  • Nepodaří-li se spor vzniklý mezi smluvními stranami v souvislosti s kupní smlouvou vyřešit smírně, sjednává se pro případ takového sporu v souladu s § 89 a Občanského soudního řádu místní příslušnost Okresního soudu v Liberci, má-li v prvním stupni věc projednat okresní soud, a u Krajského soudu v Ústí nad Labem, má-li v prvním stupni věc projednat krajský soud.
  • Pakliže se jednotlivá ustanovení vzájemných ujednání mezi firmou PRESSTEXTILE s.r.o. a kupujícím stanou neúčinnými, neplatnými nebo neproveditelnými, není tím dotčena účinnost, platnost nebo proveditelnost ostatních ustanovení. Namísto neúčinného, neplatného nebo neproveditelného ustano­vení musí být sjednáno takové ustanovení, které co možná nejvíce odpovídá smyslu a účelu původního ustanovení a úmyslu smluvních stran vyjádřeného v takovém ujednání.
  • Firma PRESSTEXTILE s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli aktualizovat Obchodní podmínky s tím, že změny nabývají účinnosti v okamžiku prokazatelného zveřejnění Obchodních podmínek.

PRESSTEXTILE s.r.o., Akátová 492/3, 46001, Liberec, IČ: 05644313