FILTRAČNÍ PLACHETKY V TĚŽEBNÍM PRŮMYSLU

V těžebním průmyslu se výrobky naší firmy používají jako filtrační plachetky na kalolisech zejména při:

  • Odkalování důlních vod – pro odvodnění matečných louhů a kalů na výstupu z neutralizačních reaktorů nebo sedimentačních nádrží. Filtrát z kalolisů může být odváděn do zásobní nádrže a dále využíván nebo vyvážen na odkaliště.
  • Úprava uhlí – pro odvodňování flotačních kalů (energeticky nevyužitelných kalů s vysokým obsahem popela) a úpravu mourových vod na výstupu z flokulačních nádrží. Filtrát z kalolisů lze např. přimíchávat do topných směsí.
  • Úprava písku, jílů, zemin – pro odvodňování kalů při zpracování písků, jílů včetně jejich dekontaminace.
  • Zpracování kaolinu – pro odvodnění kaolinových suspenzí, filtrační koláč v těstovité či pastovité formě se dále využívá jako keramické těsto v keramické výrobě.
  • Zpracování kamene – pro čištění vody znečištěné anorganickým materiálem po opracování kamene řezáním, vrtáním apod. Filtrační koláč je obvykle zahuštěn natolik, aby mohl být uložen na skládku nebo použit jako surovina ve stavebnictví.